"Okay, I'm gonna go. I'm gonna go stall him."

GetYarn