"- Can we go now? - Shut up! I'm having fun."

GetYarn
Family Guy (1999) - S03E13 Comedy getyarn.io